Visie en Missie

De vrijwilligers van SCSI vinden dat ieder mens recht heeft op een veilige en prettige leefomgeving, goede voeding, educatie en gezondheidszorg. Daarom richt SCSI zich op het financieel ondersteunen van het verblijf van kinderen in opvanghuizen in India, het financieel ondersteunen van kansarme gezinnen in India, het financieren van duurzame projecten die de leefomstandigheden in de opvanghuizen en de zelfredzaamheid van kansarme gezinnen en individuen in India verbeteren en voorts het verrichten van al hetgeen in de meest ruime zin met het voorstaande verband houdt.

Kernwaarden

Kernwaarden van SCSI zijn de grote persoonlijke betrokkenheid en de integriteit van de bestuursleden en vrijwilligers, volledige openheid en een duidelijke communicatie met sponsoren en donateurs en het regelmatig persoonlijk bezoeken en beoordelen van het werk van onze partnerorganisaties in India.

Ambities en projecten

SCSI heeft de ambitie om in 2027 ca. 400 kinderen of kansarme gezinnen in India maandelijks financieel te ondersteunen. Daarnaast wil SCSI duurzame projecten financieren die de leefomstandigheden en de zelfredzaamheid van kansarme gezinnen en individuen in India verbeteren. De stichting werkt daartoe samen met SJDT en DEET.

In de periode 2023-2027 wil SCSI voor ca. 400 kinderen of kansarme gezinnen in India sponsorouders werven die hun sponsorkinderen of -gezinnen maandelijks financieel ondersteunen. Daarmee kan het verblijf van kinderen in de opvanghuizen van SJDT, hun voeding, educatie en gezondheidszorg worden medegefinancierd of kunnen kansarme gezinnen via SJDT en DEET worden voorzien van essentiële levensbehoeftes. Daarnaast wil SCSI individuele donateurs (particulieren, bedrijven en instellingen) werven die een financiële bijdrage leveren om projecten op te zetten die op een duurzame manier bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden in India. Voorbeelden voor dergelijke projecten zijn een educatieprogramma voor vrouwen uit de Dalit gemeenschap, speciale zorg voor minder valide kinderen of alleenstaande ouderen, het opzetten van een geitenboerderij, het realiseren van een gemeenschappelijke waterbron in een dorp of het renoveren en verduurzamen van een gebouw voor maatschappelijke activiteiten op het terrein van SJDT en DEET. De keuze voor deze projecten en de exacte invulling daarvan zal in samenwerking met de partnerorganisaties SJDT en DEET in India worden bepaald al naar gelang waar op dat moment behoefte aan is.